Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów admin 13 września, 2023

Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów

Termin
realizacji

15.09.2023 – 31.12.2023

Liczba
odbiorców

26

W obliczu rosnącej liczby seniorów w społeczeństwie oraz ich niewystarczającego zaangażowania w życie społeczne, projekt „Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów” ma na celu aktywizację tej grupy wiekowej w różnych aspektach życia społecznego. Projekt zakłada współpracę z seniorami w powiatach pszczyńskiego, żywieckiego, bielskiego i cieszyńskiego, obejmując 16 miejscowości.

Projekt „Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów” koncentruje się na kilku kluczowych obszarach interwencji, które są ściśle powiązane z potrzebami i wyzwaniami, przed którymi stają seniorzy. Pierwszym z nich jest edukacja obywatelska, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu partycypacji społecznej. Projekt zakłada organizację szkoleń i warsztatów, które nauczą seniorów, jak efektywnie pisać petycje i komunikować się z lokalnymi władzami. Drugim obszarem jest wsparcie w codziennym życiu seniorów, ze szczególnym naciskiem na samorozwój i uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Celem jest tu nie tylko zwiększenie aktywności tej grupy, ale również podniesienie jej kompetencji i umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w społeczeństwie. Trzecim istotnym elementem jest tworzenie i wsparcie Gminnych Rad Seniora, zwłaszcza w tych miejscowościach, gdzie takie struktury jeszcze nie istnieją. W tym kontekście, projekt zakłada przygotowanie i złożenie petycji o utworzenie tych rad w wybranych gminach. Ostatnim, ale nie mniej ważnym obszarem interwencji, jest monitorowanie i ewaluacja działań. Planowane są badania i analizy, które pozwolą na zrozumienie rzeczywistych potrzeb i problemów seniorów, a także na ewaluację efektywności projektu.

Skip to content